فهرست قرعه کشی ها
تاریخ شروع تاریخ پایان برندگان توضيحات  
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱ برندگان قرعه کشی
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱ برندگان قرعه کشی